میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک

میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک


درباره ما

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت
دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای
به این شغل شریف اشتغال دارند. در این راه سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان
تشخیص بهتر انتخاب دعوی، مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد.دعاوی بصورت
موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک
و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکتهای
تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و مشاوره
حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه ، صورتجلسات قرارداد ، داوری و همچنین
مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی
صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل مجرب نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و
مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل منعکس نمود.
بر اخذ پروانه وکالت دادگستری از مرکز وکلا و کانون وکلا و ورود در حرفه مقدس وکالت آثاری مترتب است
که فی الواقع با مجوز صادره در جهت استیفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا یا دفاع از آن(به عنوان موکلین)،
وکیل دادگستری ضمن آراستگی به کلیه موازین اخلاقی با تعهد و تخصص متناسب و دارابودن معلومات حقوقی،
راه اجرای عدالت را هموار می نماید.

قتل آدم ربایی میترا پازوکی میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی Mitra Pazoki Mitra Pazooki Mitra Pazouki

میترا پازوکی اسید پاشی بزهکاری اطفال میترا پازوکی ارازل اوباش طلاق مهریه نفقه حضانت کودک میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی میترا پازوکی املاک جرم شناسی سارحان